24/03 2022

Indochina Group thành lập các đơn vị mới chuyên trách hỗ trợ cho công tác mở rộng và phát triển

Trung tuần tháng 3 vừa qua, Hội đồng quản trị Indochina Group đã có quyết định thành lập các Ban mới trực thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị bao gồm: Ban chuyển đổi số, Ban kiểm định chất lượng và Ban phát triển chuyên môn.

Cụ thể, Ban kiểm định chất lượng do cô Cao Thiên Ái Nương – Tổng hiệu trưởng PennSchool – kiêm nhiệm làm Trưởng Ban, có nhiệm vụ chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác khảo thí, đăng ký kiểm định, tái kiểm định và đánh giá chất lượng giảng dạy của các đơn vị trong Hệ thống. Ban Phát triển chuyên môn và chương trình do cô Trần Thị Tố Như – Tổng hiệu trưởng của WASS làm Trưởng ban, có nhiệm vụ quản lý, cập nhật toàn bộ chương trình, tài nguyên giảng dạy và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn định kỳ. Cô Võ Thị Hữu Hạnh, bên cạnh công tác quản lý Penn Academy, sẽ phụ trách Ban chuyển đổi số với nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch và triển khai các ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào chương trình giảng dạy.

Cô Cao Thiên Ái Nương – Tổng hiệu trưởng PennSchool - sẽ kiêm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm định chất lượng của Hệ thống.
Cô Cao Thiên Ái Nương – Tổng hiệu trưởng PennSchool – sẽ kiêm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm định chất lượng của Hệ thống.

Cuộc Cách mạng công nghiệp 5.0 với những tác động mạnh mẽ của nó đã bắt đầu có những ảnh hưởng đến nền giáo dục hiện hành và định hình tương lai của ngành giáo dục nói chung. Với tốc độ mở rộng của Indochina Group và sự tăng trưởng mạnh về số lượng học sinh, việc thành lập các đơn vị chuyên trách về chuyên môn sẽ giúp Indochina Group thích nghi và đáp ứng nhu cầu xã hội trên tất cả các phương diện hoạt động của mình, đồng thời giúp đội ngũ giáo viên giảm bớt áp lực trong công tác giảng dạy. Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên trách này sẽ giúp nâng cao khả năng ứng dụng các sản phẩm của nền giáo dục thông minh trong hoạt động dạy và học cũng như trong quá trình quản lý giáo dục, nhằm phát triển Indochina Group hướng đến mô hình giáo dục thông minh mang những đặc trưng của kỷ nguyên mới, đó là: sáng tạo – liên ngành – kết nối – công nghệ giáo dục.

zalo-oa
right arrow time clock pin e