07/04 2023

WebHR Support

Ví dụ: 212212
Ví dụ: Contracts
Ví dụ: Không chấm công vào ca được do lỗi hệ thống
Nhấp hoặc kéo tệp vào khu vực này để tải lên.
Ví dụ: Ảnh màn hình bị lỗi
zalo-oa
right arrow time clock pin e