01/01 2022

Tái cấu trúc IEDG: Hướng đi tất yếu trong tình hình mới

Thường thì khi tình hình tài chính gặp khó khăn, doanh thu giảm hoặc thị trường bị thu hẹp, các tổ chức hay đơn vị sẽ tiến hành tái cấu trúc công ty. Thế nhưng, ngay khi ở giai đoạn phát triển nhất trong 18 năm vừa qua, IEDG vẫn quyết định tiến hành tái cấu trúc toàn bộ các hoạt động của đơn vị. Quá trình tái cấu trúc này sẽ diễn ra từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 03 năm 2022.

Xu hướng tất yếu của chuyển đổi số trong bối cảnh năm 2021 với đại dịch Covid và định hướng phát triển trong giai đoạn mới đã đặt ra yêu cầu bức thiết về việc tái cấu trúc tổ chức hệ thống nội bộ của IEDG một cách linh hoạt và bền vững để tối ưu hóa hoạt động và tạo ra hiệu quả cho doanh nghiệp. Hoạt động tái cấu trúc này được triển khai từ tháng 11/2021 và chia thành ba giai đoạn. Trong đó, IEDG đã hoàn tất giai đoạn một với việc điều chỉnh các mục tiêu chiến lược và lĩnh vực hoạt động, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, phân nhóm các đơn vị thành viên và xác định các thị trường mục tiêu của IEDG. 

Trong giai đoạn hai dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 01/2022, IEDG sẽ điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy theo mục tiêu chiến lược, bao gồm tinh giản bộ máy nhân sự, điều chỉnh việc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và các cấp quản lý, song song với việc điều chỉnh các chức danh cho phù hợp với mục tiêu tổ chức lại bộ máy hoạt động có khả năng thích ứng linh hoạt với các chiến lược mới và sự thay đổi của môi trường doanh nghiệp.

Hoạt động tinh giản đội ngũ nhân sự là yêu cầu thiết yếu nhằm lựa chọn những nhân sự phù hợp để cùng đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hóa ngân sách để tái đầu tư vào công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động, cũng như dành nguồn lực ưu tiên để phát triển các lĩnh vực kinh doanh mới của Hệ thống.

Trong giai đoạn ba, IEDG sẽ tiến hành điều chỉnh cơ cấu thể chế thông qua việc rà soát các chính sách để có những thay đổi và điều chỉnh hợp lý từ các quy trình công việc đến các quy chế, quy định, cũng như xây dựng các chính sách phúc lợi mới cho người lao động và ứng dụng công nghệ vào các quy trình và hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Dự kiến sau khi kết thúc quá trình tái cơ cấu, IEDG sẽ bắt đầu triển khai hàng loạt các dự án mới, tập trung nguồn lực cho việc phát triển mảng giáo dục sau phổ thông, các dịch vụ tư vấn, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe để nhanh chóng đạt được mục tiêu doanh thu và tăng trưởng đến năm 2025.

zalo-oa
right arrow time clock pin e