25/10 2023

Privacy Policy

Bạn có thể sử dụng các phần mềm của công ty để làm việc và giao tiếp với người khác hoặc để tạo nội dung mới. Khi bạn chia sẻ thông tin với công ty, ví dụ như bằng cách tạo Tài khoản đăng nhập để giúp bạn làm việc và kết nối với mọi người trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Khi bạn sử dụng phần mềm của công ty, công ty muốn bạn biết rõ cách công ty đang sử dụng thông tin và cách bạn có thể bảo vệ sự riêng tư của mình.

Chính sách của công ty về sự riêng tư giải thích:

 • Loại thông tin công ty thu thập và lý do thu thập.
 • Cách công ty sử dụng thông tin đó.
 • Các lựa chọn mà công ty cung cấp, bao gồm cả cách truy cập và cập nhật thông tin.

Công ty cố gắng trình bày một cách đơn giản nhất có thể được. Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với các thuật ngữ như ứng dụng di động và trình duyệt, thì hãy đọc về các thuật ngữ chính này trước. Sự riêng tư của bạn quan trọng đối với RT Holdings. Vì vậy, cho dù bạn là người mới sử dụng các phần mềm của RT Holdings hay người đã sử dụng lâu rồi, vui lòng dành thời gian để tìm hiểu cách thực hành của công ty – và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với công ty.

Thông tin công ty thu thập

Rt Holdings thu thập thông tin nhằm cung cấp công cụ tốt hơn cho tất cả nhân viên, từ việc tìm hiểu những thông tin cơ bản như ngôn ngữ mà bạn nói cho đến những thông tin phức tạp hơn như nội dung công việc và nghiệp vụ của bạn để có sự sắp xếp phù hợp các phần mềm, tính năng và phạm vi sử dụng.

Công ty thu thập thông tin theo các cách sau:

Thông tin mà bạn cung cấp cho công ty. Ví dụ: nhiều dịch vụ của công ty yêu cầu bạn đăng ký Tài khoản Google. Khi bạn làm việc tại RT Holdings, công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân để tạo địa chỉ email công ty, mã số nhân viên, … để lưu trữ với tài khoản của bạn.

Cách công ty sử dụng thông tin thu thập được

Công ty sử dụng thông tin thu thập từ tất cả các phần mềm của mình để cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện các dịch vụ, nhằm phát triển các dịch vụ mới và bảo vệ Rt Holdings và nhân viên của mình. Công ty cũng sử dụng thông tin này nhằm cung cấp cho bạn nội dung phù hợp.

Tính minh bạch và sự lựa chọn

Mọi người đều có những sự quan ngại khác nhau về sự riêng tư. Mục tiêu của RT Holdings  là phải rõ ràng về những thông tin công ty thu thập để bạn có thể đưa ra các lựa chọn có ý nghĩa về cách thông tin được sử dụng. Thông tin bạn chia sẻ

Nhiều dịch vụ của công ty cho phép bạn chia sẻ thông tin với những người khác. Hãy nhớ rằng khi bạn chia sẻ thông tin công khai, những thông tin này có thể được lập chỉ mục bởi công cụ tìm kiếm, kể cả Google. Dịch vụ của công ty cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau về chia sẻ và xóa nội dung của bạn.

Truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của bạn

Bất cứ khi nào bạn sử dụng phần mềm của công ty, công ty cố gắng cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, công ty cố gắng cung cấp cho bạn các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc báo cho Quản trị viên để cập nhật – trừ khi công ty phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, công ty có thể yêu cầu bạn xác nhận thông tin của mình trước khi công ty xử lý yêu cầu của bạn.

Công ty có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật (ví dụ: phát triển hệ thống mới hoặc thay đổi cơ bản cách thực hành hiện tại), gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: các yêu cầu về thông tin trên hệ thống sao lưu).

Trong trường hợp công ty có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, công ty sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. Công ty cố gắng duy trì các phần mềm của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý.

Thông tin công ty chia sẻ

Công ty không chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài RT Holdings trừ khi một trong các trường hợp sau xảy ra:

Có sự đồng ý của bạn

 • Công ty sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài RT Holdings khi công ty có sự đồng ý của bạn để làm vậy. Công ty cần phải được sự đồng ý tùy chọn để chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào.
 • Với quản trị viên tên miền
 • Xem thống kê về tài khoản của bạn như thống kê về lịch sử hoạt động của bạn
 • Tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn.
 • Truy cập hoặc giữ lại thông tin được lưu trữ trong tài khoản của bạn.
 • Nhận thông tin tài khoản của bạn nhằm đáp ứng luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
 • Hạn chế khả năng xóa hoặc chỉnh sửa thông tin hoặc các cài đặt về sự riêng tư của bạn.
 • Để xử lý bên ngoài

Công ty cung cấp thông tin cá nhân cho các chi nhánh của mình hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho công ty dựa trên hướng dẫn của công ty và tuân theo Chính sách bảo mật cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

 • Vì lý do pháp lý

Công ty sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google nếu công ty tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

 • Đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định, thủ tục pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính quyền.
 • Thực thi Điều khoản dịch vụ được áp dụng, kể cả việc điều tra những vi phạm tiềm tàng.
 • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc theo cách khác xử lý các vấn đề về gian lận, an ninh hoặc kỹ thuật.
 • Bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của RT Holdings, người dùng của công ty hoặc công chúng không bị tổn hại khi cần thiết hoặc được cho phép bởi luật pháp.

Nếu RT Holdings tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, công ty sẽ tiếp tục đảm bảo việc bảo mật bất kỳ thông tin cá nhân nào và thông báo cho người dùng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và chịu sự chi phối của chính sách khác về sự riêng tư.

An ninh thông tin

RT Holdings nỗ lực làm việc để bảo vệ người dùng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin mà công ty nắm giữ. Cụ thể:

 • Công ty cung cấp cho bạn thông tin tài khoản để đăng nhập, trường hợp bạn phát hiện không đăng nhập được hoặc bị giả mạo đăng nhập, vui lòng liên hệ quản Quản lý phần mềm để báo cáo và lấy lại tài khoản.
 • Công ty xem xét cách thực hành thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.
 • Công ty chỉ cho phép nhân viên, quản trị viên và Ban Giám đốc truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho công ty và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Thời điểm áp dụng Chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật của công ty áp dụng cho tất cả các phần mềm do RT Holdings. và các công ty thành viên của RT Holdings cung cấp nhưng không bao gồm các dịch vụ có chính sách bảo mật riêng không được đưa vào Chính sách bảo mật này.

Sự tuân thủ và hợp tác với các cơ quan quản lý

Công ty thường xuyên đánh giá sự tuân thủ của công ty đối với Chính sách của công ty về sự riêng tư. Công ty cũng tuân thủ một số các khuôn khổ tự quy định. Khi công ty nhận được khiếu nại chính thức bằng văn bản, công ty sẽ liên hệ với người đưa ra khiếu nại để tìm hiểu. Công ty hợp tác với cơ quan quản lý thích hợp, bao gồm cả các cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương, để giải quyết bất kỳ các khiếu nại nào về việc chuyển dữ liệu cá nhân mà không thể giải quyết trực tiếp được với người dùng của mình.

Các thay đổi

Chính sách của công ty về sự riêng tư có thể thay đổi trong từng thời điểm. Công ty sẽ không giảm quyền của bạn theo Chính sách về sự riêng tư này khi không có sự đồng ý rõ ràng của bạn. Công ty sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách về sự riêng tư trên trang này và, nếu những thay đổi đó quan trọng, công ty sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm cả, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của chính sách về sự riêng tư). công ty cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách về sự riêng tư này trong hồ sơ lưu trữ để bạn xem xét.

Các tài liệu hữu ích khác liên quan đến quyền riêng tư và tính bảo mật

Bạn có thể tìm thấy các tài liệu hữu ích khác có liên quan đến quyền riêng tư và tính bảo mật thông qua các trang chính sách và nguyên tắc của Google, bao gồm:

 • Thông tin về Sổ tay nhân viên
 • Những công nghệ mà công ty sử dụng
 • Bộ phận Công nghệ của công ty
 • Bộ phận Nhân sự của công ty
zalo-oa
right arrow time clock pin e