22/08 2023

Form thu thập dữ liệu tôn giáo, tín ngưỡng

Nhằm hoàn thiện phần hồ sơ nhân sự trên phần mềm WebHr, Phòng Nhân sự kính nhờ Quý Thầy/Cô và Anh/Chị hỗ trợ cung cấp các thông tin sau:

zalo-oa
right arrow time clock pin e